Holy Cross – Սուրբ Խաչ

Dear faithful:

Our blessings and love from the St. Sarkis Armenian church. We hope you are all doing well.
On Sunday September 13th we will celebrate Holy Cross, one of the major feasts of the Armenian Apostolic Church.

It is the most important feast among the feasts dedicated to the Holy Cross, as it is dedicated to the history of the return of the Holy Cross from imprisonment, its elevation and glorification.

For Christians the Cross is God’s power and strength and pride of all prides, on which Christ’s innocent blood was shed. By means of the Cross Jesus proved His love towards mankind, and the Cross became for us the symbol of hope, love and saving.

Immediately following Church Services a luncheon sponsored by the St. Sarkis Ladies Society will be served in to-go bowls and those who wish to eat on the church property there will be set a few tables and chairs at the parking lot so people can eat there.

Come and join us with your participation and prayers for the Divine Liturgy.

God bless you all.

———-

Սիրելի հավատակիցներ.

Մեր օրհնություններն ու սերը ձեզ բոլորիդ Սուրբ Սարգիս Եկեղեցուց:

Սեպտեմբեր 13-ին մենք կտոնենք Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցու մեծ Տաղավար տոներից մեկը՝ Սուրբ Խաչի տոնը:

Այն ամենակարևորն է Սուրբ Խաչի տոներից, որը նվիրված է գերությունից Սուրբ Խաչի վերադարձնելուն, բարձացմանն ու փառավորմանը:

Քրիստոնեաների համար Խաչը Աստծո զորությունն ու փառքն է, ինչպես նաև պարծանքների պարծանքը, որի վրա Քրիստոսի անմեղ արյունը հեղվեց:

Խաչի խորհրդով Քրիստոս հաստատում է իր սերը դեպի մարդկությունը, որի միջոցով Խաչը մեզ համար դարձավ սիրո, հույսի և պահպանության խոհրդանիշ:

Պատարագի ավարտին Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու Տիկնանց Միության կողմից ճաշ կմատուցվի ներկաներին` տոպրակների մեջ պատրաստված իրենց հետ տուն տանելու համար, իսկ նրանք ովքեր կցանկանան իրենց ճաշը վայելել եկեղեցու տարածքում, նրանց համար սեղաններ տեղադրված կլինեն կայանատեղիներում (parking lot):

Եկեք միացեք մեզ ձեր աղոթքներով Սուրբ և Անմահ Պատարագի ընթացքում:

Աստված օրհնի բոլորիդ: