Vartavar 2021

Come celebrate the Water Festival Vartavar, sponsored by Ladies’ Society of St. Sarkis Church of Santa Clarita on Sunday, July 11th, 2021, following Divine Liturgy. St.-Sarkis-Vartavar-2021-flyerDownload

St. Sarkis Saturday School Graduation

On Saturday, June 12th, St. Sarkis Saturday Armenian School held its Annual “End of the Year Recital.” Even with COVID-19 conditions presented as an obstacle, the recital was a success yet again. As this years classes were presented in a virtual format,...

TFA Leadership Development Program

From the Armenian Church Youth Organization World Central Office. Teach for Armenia educational foundation offers a two-year Leadership Development Program aimed at providing access to an excellent education for all children across the country. Through teacher...

Yes, It’s Genocide

Press Release: PAC Launches “Yes, It’s Genocide”  Online Grassroots Petition GLENDALE, CA – The Pan Armenian Council of Western United States (PAC-WUS) and its member organizations have launched an online petition urging...

Ավագ Շաբաթը – Holy Week

Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մտնելուց հետո շատ կարևոր իրադարձու-թյուններ են տեղի ունենում: Այս շրջանը հայտնի է Ավագ Շաբաթ անունով: Այս ամբողջ շաբաթվա ընթացքում բոլոր հավատացյալները Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին քայլում են դեպի Գողգոթա, որտեղ մեր Տերը Իր արյունը...